Apteronotidae
Apteronotinae


Gymnotidae


Hypopomidae
Brachyhypopomus


Notopteridae
Xenomystinae


Rhamphichthyidae


Sternopygidae
Archolaemus
Japigny